Personalfester - frågor och svar om intern representation

Hur skattereglerna kring personalfester ser ut är en vanlig fråga från våra kunder. Det beror på att personalvård är ett område som engagerar många företag, och på att väldigt många frågor inte har prövats i praxis. Man är därför osäker när det gäller godtagbara aktiviteter, avdragsrätt, förmånsbeskattning etc.

     

den 8 november 2018 Robert Selvaag

Till din hjälp bjuder vi därför på våra experters bedömningar i några av de frågor vi fått. Innan vi går till frågorna ska vi dock kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Två avdragsgilla personalfester per år

Personalfester ses som intern representation, så länge det inte rör sig om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art. För arbetsgivaren är två personalfester per år skattemässigt avdragsgilla.

Vid dessa två fester får företaget avdrag för kringkostnader, till exempel lokalhyra, utgifter för musikunderhållning, nöjesaktivitet eller uppträdande, med högst 180 kr plus moms per person.

För måltid får man inget inkomstskattemässigt avdrag. Vid de två avdragsgilla festerna får man dock göra avdrag för moms på en beloppsram som högst får uppgå till 300 kronor per person.

Skulle man inte bjuda på måltid utan bara enklare förtäring av mindre värde (var nu den gränsen går?) så får man även inkomstskattemässigt avdrag med högst 60 kr, under förutsättning att förtäringen kostar högst 60 kr exkl moms per person.

Många kan delta med avdragsrätt

Om anställdas familjemedlemmar eller före detta anställda bjuds med på personalfesten så får man även avdrag för dessa. Med familjemedlem avses maka, make, sambo samt barn som ingår i hushållsgemenskapen.

Avdragsrätten omfattar sannolikt även uppdragstagare, till exempel styrelseledamöter och inhyrda anställda från bemanningsföretag.

Det var kort om reglerna kring personalfester, då tittar vi närmare på några vanliga frågor.

Kan man ha fler än två fester?

Vad händer om ett företag anordnar fler än två personalfester ett visst år?

SVAR:
De allra flesta företag har förmodligen personalfester vid betydligt fler tillfällen än två under ett år. Det kan röra sig om avtackningar, kick-off, avdelningsaktiviteter, firande eller gemensamma måltider i andra sammanhang. Normalt blir kostnaderna för dessa överskjutande personalfester inte avdragsgilla för arbetsgivaren. Avdragsrätten gäller ju bara för två fester per år. De anställda slipper dock normalt beskattning.

Det hänger samman med att personalfester ses som intern representation. Måltider vid intern representation är skattefria för de anställda, under förutsättning att sammankomsterna är tillfälliga och kortvariga. Det krävs också att måltidsarrangemangen är gemensamma.

För att sammankomster ska anses tillfälliga får de inte hållas regelbundet med för korta mellanrum. Det bör i vart fall gå minst två veckor före och efter sammankomsten, utan någon annan intern representation, för att den ska anses vara tillfällig. Det innebär att en måltid vid en personalfest, oavsett om själva festen är avdragsgill för arbetsgivaren eller inte, faktiskt blir skattepliktig för den anställde som deltagit vid en internkonferens veckan närmast före personalfesten.

En sådan skattepliktig måltid värderas enligt schablon till 94 kr under 2018 och 98 kr under 2019. Observera dock att om det inte har tillhandahållits någon egentlig måltid, utan bara till exempel alkohol med snacks, så ska förmånen värderas till marknadsvärdet.

Att erbjuda de anställda fredagsöl varje fredag innebär alltså dels en skattepliktig förmån, eftersom det sker för ofta för att kunna vara skattefritt, och dels att denna förmån ska värderas till marknadspris.

Om det blir aktuellt att förmånsbeskatta en anställd så blir utgiften för förmånen avdragsgill som en personalkostnad. I sådana fall blir även momsen en kostnad, och får alltså inte dras av som moms.

Vad händer om det blir fel?

Vilka blir då skattekonsekvenserna om ett företag bjuder sina anställda på alkohol varje fredag?

SVAR:
Företaget har tillhandahållit en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet, se frågan ovan. Någon beskattning av de anställda lär dock i praktiken inte bli aktuell. Dels beror detta på att det kan vara svårt att utreda vem som ska beskattas för vad, och dels blir beloppen i regel för små för att det ska vara motiverat för Skatteverket att upptaxera var och en.

Arbetsgivaren kommer dock med största sannolikhet att påföras underlag för arbetsgivaravgifter på värdet av den inköpta alkoholen, och förmodligen också skattetillägg.

Observera dock att i ett mindre fåmansföretag kan det inte uteslutas att företagsledaren beskattas för värdet av inköpt alkohol som lön.

Hur hanteras en avtackningsmiddag?

En person som ska sluta bjuds på avtackningsmiddag. Ska deltagarna förmånsbeskattas för måltiden? Krävs någon viss minsta anställningstid? Måste alla anställda erbjudas att delta?

SVAR:
Middagen ses skattemässigt som en personalfest. Det gäller oavsett den avtackades anställningstid. Anställningstiden har bara betydelse när det gäller en eventuell skattefri minnesgåva, där Skatteverket anser att sex års anställning krävs.

Företaget får bara avdrag för två personalfester per person och år, vilket innebär att man inte får något avdrag alls om man sparar avdragsrätten till exempelvis sommar- och julfesterna.

De närvarande slipper dock beskattning för måltiderna om man inte har intern representation för ofta.

Det finns inte något krav på att en personalfest omfattar en hel avdelning eller alla anställda. Den som ska avtackas kan till exempel själv få välja vilka kolleger som ska få delta vid en avtackningsmiddag. Det ses fortfarande som en personalfest.

Är alla festaktiviteter skattefria?

Är alla arbetsgivarbetalda aktiviteter i samband med personalfester skattefria för de anställda? Finns det någon gräns?

SVAR:
Frågan har inte prövats i praxis. Mycket talar dock för att normala, inte alltför påkostade, aktiviteter som arbetsgivaren bekostar vid en personalfest bör kunna ses som skattefria. Det förutsätter sannolikt att aktiviteterna inte anordnas för ofta; kanske bara några få gånger under året.

Ytterligare en förutsättning för skattefrihet är förmodligen att aktiviteterna är gemensamma för personalen. Om arbetsgivaren vid ett och samma tillfälle bekostar t ex ett teaterbesök för två anställda, en fotbollsmatch för tre anställda samt konsertbiljetter för fyra anställda lär risken för förmånsbeskattning vara stor.

Separata aktiviteter borde dock kunna ses som personalvård, även om de anställda skulle delas upp t ex på olika ”friskvårdsstationer”, om aktiviteterna senare avslutas med en gemensam middag eller liknande.

Kan alkohol ses som personalvård?

Vad gäller om arbetsgivaren, för att fira en stor order, bjuder samtliga anställda på champagne?

SVAR:
Alkohol ryms inte inom personalvård. Sammankomsten ses istället som en personalfest, vilket innebär skattefrihet för de närvarande, om sådan intern representation inte förekommer för ofta. Arbetsgivaren får inget avdrag för alkoholen, om avdragsrätten sparas till de två skattemässigt avdragsgilla personalfesterna per år.

Dokumentation vid personalfest

Måste man anteckna namnen på samtliga närvarande vid en gemensam lunch på företaget för att fira exempelvis ett försäljningsrekord? Blir lunchen skattepliktig?

SVAR:
Kravet på dokumentation är till för att säkerställa avdragsrätten. Firandet av ett försäljningsrekord lär ses som en ej avdragsgill personalfest, vilket innebär att samma höga krav på dokumentation som vid avdragsgill representation inte kan ställas. Lunchen blir skattefri för de närvarande, under förutsättning att intern representation inte förekommer för ofta.

Mat som inte äts

Inför en personalfest beställs mat till 100 personer från ett cateringföretag. På festen kommer bara 80 personer. Cateringföretaget fakturerar dock för 100 portioner. Hur blir det med avdragsrätten?

SVAR:
Inte heller denna fråga har prövats i praxis. Vår bestämda uppfattning är dock att kostnaden för de tjugo överblivna portionerna utgör en fullt avdragsgill driftkostnad utan någon begränsning. Någon intern representation vad avser de tjugo personerna som inte kom blev ju inte aktuell.

För resterande 80 måltider medges bara avdrag med momsen på en beloppsram om högst 300 kr per person.

Observera dock att om de överblivna måltiderna sparas och serveras till personalen dagen efter personalfesten så uppkommer en skattepliktig kostförmån. Kostnaden blir då avdragsgill som personalkostnad, och momsen ingår i denna kostnad. Momsen blir då inte avdragsgill som moms.

Vill du veta mer om personalfester och representation?

Då kan du prova Servicepaket Skatt och få tillgång bl a till vår smarta räknesnurra som hjälper dig räkna ut avdrag för både intern och extern representation. Prova paketet gratis


Vill du få koll på skatterna?

 

Bli uppdaterad på allt nytt om skatterna